20 januari 2021

Nieuws_over_de_Suikerzijde.jpg

De gemeente heeft in november 2020 de ontwerp structuurvisie Suikerzijde gepresenteerd voor de ontwikkeling van het voormalige Suikerfabriekterrein aan het Hoendiep nabij Hoogkerk.

Het goede nieuws voor de aanwezige woonschepen is dat de nieuwe bruggen voor de ontsluiting van het gebied beweegbaar zullen worden. Er zal nog wel een passende oplossing gevonden moeten worden voor de drie ligplaatsen die verdwijnen vanwege een nieuw te bouwen brug.

Ondanks de beperkte doorvaarthoogte van zes meter is de Suikerzijde nog steeds bereikbaar voor varende woonschepen, maar nieuwe ligplaatsen aan het Hoendiep worden uitgesloten vanwege een te hoge geluidsbelasting door de aangrenzende weg. Dat is een opmerkelijk argument omdat voor de reeds aanwezige woonschepen een uitzondering wordt gemaakt met dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid (bijlage III)

De Structuurvisie biedt wel ruimte voor drijvende woningen in een nog naar het Hoendiep te ontsluiten waterpartij. Het ligt voor de hand dat het hier om waterkavels in eigendom zal gaan. De gemeenteraad heeft in maart 2018 een motie aangenomen om 80 waterkavels voor drijvende woningen in de gemeente te ontwikkelen, naast 40 ligplaatsen voor varende woonschepen. (motie Routekaart voor 550 ligplaatsen)

Een vraag zou kunnen zijn of de waterkavels ook gebruikt kunnen worden om een varend schip af te meren.

Belangrijkste passages uit de ontwerp structuurvisie Suikerzijde

Oppervlaktewater (pdf-p47)

Het Hoendiep is cultuurhistorisch waardevol en is beeldbepalend voor de identiteit van De Suikerzijde. Tegelijkertijd is het Hoendiep de voornaamste barrière voor de verbinding naar de rest van de stad. Dat betekent dat er nieuwe bruggen moeten komen. De functie van het kanaal voor (doorgaand) recreatieverkeer is minimaal en de doorvaarbaarheid richting binnenstad is beperkt door de westelijke ringweg en de spoorlijn. Het opheffen van deze barrières in de vaarroute richting centrum is nu niet aan de orde.

Bij de Ringweg, de Energieweg en U.T. Delfiaweg liggen woonschepen en arken. De ligplaatsen worden meegenomen in de planvorming. Wel vervallen drie ligplaatsen om ruimte te maken voor een nieuwe brug. Bij de nieuwe bruggen houden we rekening met de doorvaarbaarheid voor de woonschepen.

De stad heeft wel behoefte aan meer ruimte voor wonen op het water. In het kader van de opgave Watervisie wordt onderzocht of het aantal drijvende woningen kan toenemen. In het Hoendiep is daarvoor geen plaats, onder meer vanwege het wegverkeerslawaai. Ook willen we samen met het waterschap de oevers van het Hoendiep een ander profiel geven met een meer ecologisch karakter. De oevers worden begaanbaar en het water beleefbaar.

In de verdere uitwerking van de parkzone aan de westkant worden de mogelijkheden voor nieuwe drijvende woningen onderzocht, conform de Watervisie. Hier liggen wellicht mogelijkheden voor wonen op het water in een nieuwe waterpartij die we voor ons zien ten zuiden van het Hoendiep. Door de waterkering om te leggen zouden we een haven kunnen maken die in open verbinding staat met het Hoendiep.

Over het oppervlaktewater in het deelgebied zuid, zoals getoond op de kaart, hebben we nog geen ver uitgewerkte denkbeelden. De waterhuishoudingsfunctie en de ecologische functie liggen voor de hand. Of dat ook te combineren is met nevengebruik (varen, vissen, schaatsen) is punt van latere uitwerking.

Bruggen en bevaarbaarheid Hoendiep pdf-p48:

Woonschipbewoners Hoendiep: In verband met de aanleg van een brug zullen enkele woonschepen moeten wijken. Uiteraard zal de woonomgeving voor de resterende woonschepen op termijn wel ingrijpend veranderen. Het Hoendiep blijft bevaarbaar voor woonschepen door toepassing van beweegbare bruggen.

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl