29 februari 2020

Hoogkerk_UT_Delfiahaven_2019.jpg
Plankaart uit voorlopig ontwerp

Raadsvoorstel: Vaststellen krediet UT Delfiahaven Hoogkerk

Bijlage: Voorlopig ontwerp UT Delfiahaven

Uit het raadsvoorstel:

Afweging ligplaatsen, p3

"De overwogen alternatieven voor ligplaatsen in andere kanaalvlakken staan in de Rapportage ‘verkenning nieuwe liggebieden voor wonen op het water in Groningen’. In de Watervisie zijn de kansgebieden toegelicht. Een uitgebreide toelichting is gegeven in het vervolg op de Watervisie van 13 mei 2019 over de routekaart wonen op water. Voor Hoogkerk is het uitgangspunt om 6 ligplaatsen voor woonschepen te realiseren."

Geen ligplaatsen voor woonschepen vanwege een geluidsnorm, p3-4

"Uit het onderzoek naar geluid is gebleken dat het niet mogelijk is om op deze locatie ligplaatsen voor woonboten te realiseren. De ligplaatsen liggen binnen een geluidzone van een industrieterrein en dan geldt vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) als voorkeursgrenswaarde 50db(A) en is de maximale waarde – de ten hoogste vast te stellen hogere waarde – 55 db(A). Dit is de totale geluidsbelasting afkomstig van alle bedrijven op het gezoneerde industrieterrein. Deze waarde wordt hier overschreden. Het is daarom niet mogelijk om deze locatie te bestemmen als vaste ligplaatsen voor woonboten. Het bestemmingsplan houdt bij een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State geen stand."

"Als alternatief realiseren we nu ligplaatsen voor historische varende woonschepen in carrouselvorm. De schepencarrousel is een systeem waarbinnen historische schepen (zoals sleepboten, vrachtschepen en zeilschepen) uitgewisseld worden tussen verschillende ligplaatsen. De schepen liggen voor een korte periode (max. 3 maanden) op een ligplaats. In heel Nederland zijn plekken voor carrouselschepen. De carrouselschepen varen steeds na 3 maanden (eventueel een verlenging naar 6 maanden) weer naar een andere haven in Nederland met ligplaatsen voor carrouselschepen. E.e.a. wordt gestuurd vanuit de Stichting Schepencarrousel. Verder wordt in het ontwerp een ligplaats gereserveerd voor een museumschip en een scoutingschip. In een brief aan de vereniging de Chauken (scoutinggroep uit Leek, red.) uit 2016 is opgenomen dat zowel de gemeente als de vereniging zich zal inzetten om een plek voor de Jacoba II te realiseren in de eventueel te realiseren Historische Haven Hoogkerk."

Over de huidige (historische) recreatieschepen die er nu liggen met ontheffing, p5

"Op dit moment liggen er nog enkele recreatieschepen. De eigenaren van de recreatieschepen met een (provinciale) ontheffing voor een ligplaats, hebben een brief gekregen met de mededeling dat de ontheffing wordt beëindigd. Met enkele eigenaren zijn we in overleg om hun een alternatieve ligplaats aan te bieden."

Het raadsvoorstel zal naar verwachting in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld worden.

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl