2023_Impressie_Stadshavens_bijllage_MER__Deense_Haven_Groningen.jpg
Eén van de vele impressies van de Stadshavens
  • 31 maart 2023

De gemeenteraad van Groningen heeft in juni 2021 unaniem een motie aangenomen om de haalbaarheid te onderzoeken van een levendig en dynamisch Havenkwartier in de Deense Haven (Stadshavens) met ruimte voor varend erfgoed, nautische dienstverlening, kunst en cultuur. De gemeenteraad zou voor juni 2022 geïnformeerd worden over de haalbaarheid van een havenkwartier in relatie tot wonen en recreatie in het plangebied.

Uit het in februari jongstleden gepresenteerde voorontwerp omgevingsplan blijkt dat een aantal belangrijke knopen nog moet worden doorgehakt voordat meer duidelijkheid ontstaat, maar in het Milieu Effect Rapport (MER) wordt gesteld: "Groningen heeft een unieke band met water en scheepvaart. De Scandinavische havens zijn al decennia lang een belangrijk onderdeel van de Groningse nautische sector. De Deense Haven in relatie tot het park kan een unieke sfeer creëren dat een toegevoegde waarde geeft aan een gebied, zoals dit ook gebeurd is in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam. Het kan een interessante publiekstrekker worden samen met het nieuw te realiseren Havenpark" (p81).

Wat in de recente stukken opvalt is dat er blijkbaar verschillende ideeën bestaan over de bebouwing van het geplande Havenpark op de landtong tussen het Eemskanaal en de Deense Haven waar nu nog het overslagbedrijf Ritsma is gevestigd (locatie).

De drie bebouwingsvarianten die worden beschreven in een Quickscan naar de effecten voor het windklimaat (Windsafe, bijlage MER) zullen echter ook van grote invloed zijn op de verdere invullingsmogelijkheden van zowel het Havenpark als het gewenste Havenkwartier in de Deense Haven zoals uit onderstaande illustraties blijkt.

2022_Havenpark_Stadshavens_-varianten_onderzoek_Windsafe__Deense_Haven_Groningen.jpg

De eerste optie lijkt zowel voor het Havenpark als het Havenkwartier de meeste ruimte over te laten. Deze variant komt ook het gunstigst uit de windeffecten Quickscan. Met de tweede optie zal de publieke ruimte zowel voor het park als de haven sterk gedomineerd worden door bebouwing/bewoning en de derde optie lijkt een dynamisch en levendig Havenkwartier in de Deense Haven vrijwel onmogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek voor een Havenkwartier in de Deense Haven. In het voorontwerp omgevingsplan wordt aangegeven dat dit haalbaarheidsonderzoek van start gaat zodra de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de Stadshavens is ondertekend. Zoals uit bovenstaande impressies blijkt is een dergelijk onderzoek pas zinvol als duidelijk is wat voor keuzes gemaakt gaan worden wat betreft bouwvolumes en -locaties in het Havenpark. Naar verwachting zal de gemeenteraad daar eerst over moeten beslissen.

Tot en met 29 maart konden zienswijzen worden ingediend op het voorontwerp omgevingsplan Stadhavens.

Bovenstaande overwegingen en een paar aanvullende punten zijn met deze zienswijze ingediend.

Havenkwartieren_Amsterdam-Rotterdam-Gent__Deense_Haven_Groningen.jpg

pdf-versie van dit artikel

dirkvandriel.nl