27 november 2019

Als gevolg van de nieuwe woonbotenwet (Wet verduidelijking voorschriften woonboten, WvvW) die sinds 1 januari 2018 van kracht is, dient bij vervanging van een woonboot een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Dit geldt in principe ook voor een verbouwing waarbij het uiterlijk of de omvang van de woonboot gewijzigd wordt. Het betreft alleen woonboten die aangemerkt worden als drijvend bouwwerk, niet de woonboten waar ook nog (af en toe) mee gevaren wordt, die zijn uitgezonderd in de nieuwe wet. De omgevingsvergunning is de opvolger van de bekende bouwvergunning en is nu nodig, net zoals bij woningen (bouwwerken) op de wal.

De situatie voor 1 januari 2018

Bij vervanging van een woonboot of bij een verbouwing waarbij de afmetingen worden gewijzigd was enkel een nieuwe ligplaatsvergunning à € 531,90 nodig. Bij overdracht van een woonboot bedragen de kosten (leges) voor een nieuwe ligplaatsvergunning € 227,90. (bron: gemeente Groningen, 2019)

Voor woonboten die af en toe varen ("gebruikt voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart") verandert er niets en gelden bovenstaande tarieven nog steeds. De omgevingsvergunning is voor deze schepen niet van toepassing.

De situatie na 1 januari 2018

Sinds de inwerkingtreding van de WvvW zijn woonboten die niet varen drijvende bouwwerken geworden, vergelijkbaar met woningen op de wal. Dat betekent ook dat vervanging en verbouwing aan vergelijkbare voorschriften zijn gebonden, met bijbehorende omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) en kosten (leges). De ligplaatsvergunning regelt het gebruik van het water en blijft bestaan. Deze vergunning moet bij overdracht nog steeds overgeschreven worden à €227,90. Bij verbouwing of vervanging zullen alleen nog leges geheven worden voor de benodigde omgevingsvergunning en dat verschilt niet van de leges voor reguliere woningen.

Wat bedragen de leges voor drijvende bouwwerken in de gemeente Groningen ?

Dirk van Driel heeft namens het WCG hierover een aantal vragen aan de gemeente gesteld en kreeg de volgende antwoorden.

  • Vervanging

vraag Van Driel: Indien men op dit moment een woonark van 75 m² wil vervangen door een andere woonboot van 75 m² met een getaxeerde (object) waarde van € 100.000, wat gaat dat op dit moment kosten aan leges?

antwoord gemeente: Op basis van onze legesverordening is dat € 38,65 / €1.000 bouwkosten en bij een maximum van € 455.000 aan bouwkosten, dus (€100.000 : € 1.000) x € 38,65 = 100 x € 38,65 = € 3.865. Bij een samenloop van een omgevingsvergunning voor het bouwen worden geen leges geheven voor een ligplaatsenvergunning. De bouwkosten dienen te worden bepaald op basis van de gemeentelijke legesverordening.

Van Driel: Moet er dan ook nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de af te voeren woonboot (sloopvergunning)?

gemeente: nee, hier kan volstaan worden met een sloopmelding op grond van het Bouwbesluit 2012.

Van Driel: Wat als de af te voeren woonboot wordt doorverkocht en niet gesloopt wordt?

gemeente: Dan is er geen sprake van meer dan 10 m³ sloopafval en is een sloopmelding niet vereist.

  • Verbouwing

Van Driel: Indien bij een bestaande woonboot met een getaxeerde objectwaarde van €75.000 en een oppervlakte van 75 m² een aanbouw van 25 m² wordt aangevraagd en dat wordt toegestaan waardoor de objectwaarde stijgt tot €100.000, wat bedragen dan op dit moment de totale leges, moet er nu nog zowel een nieuwe ligplaatsvergunning als een omgevingsvergunning aangevraagd worden en verandert dat na 2021?

gemeente: In dat geval worden alleen leges geheven over de nieuwe aanbouw. De totaalwaarde van alle bouwwerken is daarbij niet van belang.

  • Taxatie en kosten

Van Driel: Moet de woonboot getaxeerd worden in bovenstaande gevallen?

gemeente: Voor het duidelijk vaststellen van de waarde van een woonboot lijkt ons dat wel wenselijk.

Van Driel: Wie taxeert de woonboot en voor wie zijn die kosten?

gemeente: De eigenaar dan wel de verkoper.

  • Legesverordening gemeente Groningen 2019

Voor de gedetailleerde gegevens over leges verwijst de gemeente naar de algemene legesverordening 2019 (specifiek: leges omgevingsvergunning/bouwvergunning in hoofdstuk 2).

Voor 2020 geldt een nieuwe legesverordening, met mogelijk gewijzigde tarieven.

  • Correctie gemeente

In de beantwoording van de vragen van het WCG over de toepassing van de WvvW (20 september 2019) is door de gemeente per abuis vermeld dat er alleen leges in rekening gebracht zullen worden voor de ligplaatsvergunning.

pdf-versie van dit artikel


dirkvandriel.nl